Hovdestalund
Utskriftsvänlig

Hovdestalund

Vid Svartåns dalgång, ungefär fyra kilometer från Västerås centrum, ligger Hovdestalund - Västerås pastorats stora, gemensamma begravningsplats. De flesta begravningsceremonier av pastoratsbor äger rum i något av kapellen på Hovdestalund.

Flertalet gravsättningar av både kistor och urnor inom pastoratet sker också på Hovdestalund, och till minneslunden förs askan efter nära nog hälften av avlidna pastoratsbor. Marken för gravplatser på Hovdestalund beräknas räcka längre än till 2050. Jämfört med andra begravningsplatser inom pastoratet är Hovdestalund naturligtvis överväldigande stor. Ändå har den något av den mindre kyrkogårdens behag, tack vare det vackra läget i landskapet och den skiftande utformningen av begravningsplatsens olika delar.

Olika områden återspeglar skilda stilideal

Den del som först anlades när Hovdestalund togs i bruk 1924 var ett ekskogsområde, vilket sträcker sig från öster till väster i höjd med S:t Davids kapell. Den ursprungliga växligheten har till stor del bevarats, och gravplatserna placerades fritt inom de ramar som markförhållandena och den ursprungliga vegetationen medgav.

Under 1940-talet började man anlägga nya områden både söderut och norrut. Dessa kom att ligga på ursprunglig åkermark. Här bryter nu ett helt annorlunda stilideal igenom. Tuktade häckar av idegran i söder och avenbok i norr delar in områdena i strängt geometriskt utformade rum.

Längst söderut har senare tillkommit ytterligare ett område på ursprunglig åkermark. Där har planteringarna emellertid anlagts på ett mera omväxlande sätt, med fritt växande buskar och träd.

En ökad frihet utmärker också det område längst i norr som senast tagits i bruk. Den ursprungliga marken växlar här från åker till skog med moränmark och röjda gläntor. Kvarter med urngravar har anlagts på skogsmarken och kistgravar på den tidigare åkermarken.

2007 tillkom även ett område där man som gravrättsinnehavare har rätt att fritt utforma sina gravöverbyggnader (gravstenar, kors eller dylikt).

Icke kristnas begravningsplats

På den nordvästra delen finns det även ett speciellt område ”Icke kristnas begravningsplats” Det är i första hand ett muslimskt kvarter. Kyrkogårdsförvaltningen har avtal med förvaltningar i Västmanlands län om att erbjuda gravplatser på detta speciella gravområde

Minneslunden

Minneslunden togs i bruk redan 1959 och är därigenom en av de äldsta i Sverige. På Hovdestalund sker gravsättning av askor i form av nedgrävning. Anläggningen är smyckad med skulpturen Stormen stillas av Bengt Inge Lundkvist.

Karta
 

 

 


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies